Budoucí Univerzity a Universum

Text je shrnutím myšlenek a závěrů z téměř čtyřletého přípravného období, které skončilo zahájením prvního programu KUDYKAMPUSU dne 9.11.2018.

Na počátku byla otázka: Jak by vypadala všeobecná vzdělávací instituce, jejímž obsahem by nebylo detailní ani rámcové curriculum, ani předměty, témata nebo projekty? Škola pro lidi ve věku 12+, která se formátem podobá spíše řecké scholé. Škola, která je ze své podstaty pro všechny, neboť jejím smyslem není někoho učit a vést ke specializaci, ale umožnit každému hledat vlastní jedinečnou cestu životem, ve kterékoliv fázi jeho života, kdykoliv je to potřeba.

Taková instituce, by mohla mít, vzhledem k dnešním poznatkům, tyto parametry:

  • Vznikne svobodný Prostor, v jehož rámci může probíhat sebeřízené učení a vzdělávání. Všichni účastníci jsou rovnocenní.
  • Učení a vzdělávání je organicky propojeno s praxí (zaměstnáním, projekty a konkrétní záměry účastníků, tvůrčí činností a jiným specializovaným studiem), tedy se životem.
  • Zakladatelé zajistí nízkonákladový provoz tak, aby účastnické poplatky nebyly překážkou vstupu a pokryly provoz Prostoru.
  • Interakce, procesy, vzdělávací formáty budou designovány tak, aby obohacovaly ůčastníky navzájem.
  • Formáty budou vznikat na rozhraní oblastí, kterým dnes říkáme Komunikace – Umění – Věda – Propojení těla a mysli, a jejich průnikem.

KUDYKAMPUS je pilotním programem vznikající univerzity. Program má ověřit její koncept. Podobná univerzita, ani program v současnosti neexistuje. Používáme v textu název univerzita, protože žádný jiný vhodný zažitý výraz zatím neexistuje.

V dalším textu vysvětlíme, s jakým konceptem budoucí univerzity při tvorbě KUDYKAMPUSu pracujeme, a jak je samotný program navržen.

Učení a vzdělávání propojené se životem

Odhadujeme, že v budoucnosti budou dnešní univerzity vyhrazeny zejména ke zvyšování odbornosti na úrovni vědecké, výzkumné a top-manažerské.

Ostatní druhy vzdělání a učení budou spojeny spíše s komunitami (včetně virtuálních) a s praxí (se zaměstnáním, tvorbou a podnikáním).

Všeobecné vzdělání nebude „přípravou na život“ nebo únikem před startem pracovní kariéry, ale bude poskytovat nástroje pro žití v exponenciální společnosti a bude organickým způsobem do životaběhu a našeho vztahování se k přírodě. Jeho dobrým cílem například bude, aby nebylo v 18 letech pro úspěšný start pracovní kariéry, a to včetně podnikatelské, potřeba dalšího studia. Jeho základním tématem, v různých módech a kontextech, bude vztah konkrétního člověka a společnost, v níž žije, tedy jeho individuální životní strategie.

Tato vize všeobecného vzdělání prozatím nese název Universum.

S jakými východisky v této vizi pracujeme? Čím bude Universum jiné než současné vysoké školy?

1. Učení je běžnou a přirozenou součástí života. Učíme se neustále. Lidé rádi předávají, co umějí. Učíme se v rodinách, komunitách (včetně těch školních) a ve vztazích s ostatními lidmi. Nejčastěji se učíme při nějaké praktické činnosti, projektu, zálibě, ve chvílích, kdy nové poznatky nejlépe současně integrujeme do svého života. Tento způsob učení má rozhodující vliv na kvalitu života. Nepotřebujete k němu vzdělávací „instituce“, ale svobodný prostor a s tím související odpovídající administrativu spočívající v ulehčení propojení každého člověka s těmi, které k tomuto procesu potřebuje.

Společnost a stát v současnosti většinou odděluje pojem vzdělání a učení. V extrému je vzdělání získávání certifikátů, vydávaných za skutečnou přípravu na život, za měřítko budoucího profesního a životního úspěchu, například Maturita je považována za jakousi zkoušku dospělosti. Není pak divu, že dosažené akademické úspěchy jsou často vydávány za měřítko lidské hodnoty, což dáváme hrdě najevo připojováním titulů ke svému jménu.

2. Základem Universa je neideologický fyzický a myšlenkový prostor, v němž každý účastník může pracovat na svých představách/projektech.

Vysoké školy naopak mají v současnosti spíš požadavky na účastníky (vyučující a studenty) a prostor pro práci na sobě a „učení se“ systémově neobsahují. Jsou zde ostře odlišeny dvě skupiny: ti chytřejší stanovující standardy a ti aspirující, kteří se za odměnu certifikace snaží standardy naplnit. Standardy nemají většinou žádnou souvztažnost se schopností žít naplněný a radostný život.

3. Účastníci (jako součásti Universa) jsou tvůrci svého studijního programu. Každý účastník je plně kompetentní k tomu posoudit, co je relevantní pro jeho (životní) cíle a směřování. Informace účastnící postupně a cíleně získávají podle aktuálních priorit a toho, co sami potřebují. O své budoucnosti totiž vědí více než kdokoli jiný. Kdybychom v Universu měli hovořit o něčem, jako jsou studijní předměty, pravděpodobně by se jmenovaly Komunikace – Umění – Vědecká metodologie – Tělo a mysl – Já.

Vysoké školy v dnešní době zpravidla zahrnují studenty záplavou informací z oblastí konkrétních specializací, které si mají nějakým kouzelným způsobem složit do smysluplného celku, aniž by pro to škola vytvářela systémově prostor a podporu.

4. Certifikaci pro život nebo založení rodiny nikdo nepovažuje za nutnou, není proto ani pro subjekty jako Universum oficiální certifikace potřebná. O jejich kvalitě (nebo spíše užitečnosti) rozhodují účastníci.

Certifikace na standardních univerzitách v současnosti spočívá většinou ve splnění určitých intelektuálních cvičení a naplnění předepsaných časových dotacích. Nezaručují úspěšný přímý přechod do praxe (s výjimkou pokračování ve vědecké praxi) nebo do podnikání. Absolventi jsou do života odesíláni s batohem vědomostí, které jsou spíše zátěží.

5. Sebecertikovaný vzdělávací interaktivní subjekt jako Universum bude vždy ve většině oblastí, které dnes tradiční vzdělávací systém pokrývá, násobně efektivnější ve smyslu výsledků, v poměru k vynaloženým nákladům a spokojenosti jeho účastníků. Umožní každému pracovat na svých individuálních potřebách s časovou dotací, kterou sám vyhodnotí jako potřebnou, v rytmu, který je pro něj optimální. Přirozeně naplní potřebu celoživotního vzdělávání a umožní přirozenou interakci mezi těmi, kteří se chtějí skutečně učit s těmi, kteří rádi darují svůj čas, aby jim v tom pomohli.

My se domníváme, že vzdělání by mělo být spíš přirozenou součástí komunitního života a jednou z forem, jak se lidé v komunitě, ve státě, ale i globálně mohou podporovat mezi sebou. Universum se neustále vyvíjí a plyne, jako život sám. Jde o neustále otevřený koncept. Vyžaduje pouze společné úsilí účastníků udržet kvalitu Prostoru na úrovni potřeb všech účastníků. Již nyní můžeme pozorovat subjekty, které mají kvalitu Universa. Svobodné školy, domácí vzdělávání a řada komunitních škol, lesní školky, dětská pískoviště a další. Většina pracovních pozic nevyžaduje formální vzdělání, ale spíš zaujetí pro to něco dělat. Spousta mladých lidí podniká a žije svůj život po svém, jako by ani formální vzdělání nepotřebovali :).

 KUDYKAMPUS je přirozeným prostředím pro ty, kdo hledají takovou cestu za svoji kariérou, která odpovídá jejich prioritám a talentům, a potřebují prostor k tomu, aby si promysleli a utřídili své priority, získali inspiraci nebo jen volně nechali plynout myšlenky, aby mohly jejich nápady postupně uzrát. Zjednodušeně řečeno, jde o nultý ročník nebo systémový doplněk kterékoli jiné školy. Prozatím je určen pro lidi ve věkovém intervalu 15 až 30 let.

Systémoví koučové a facilitátoři vytvářejí užitečné rámce pro práci skupiny, které co nejlépe naplňují cíle všech účastníků.

Současně jsou všichni účastníci individuálně zapojeni v konkrétním projektu nebo mají praxi relevantní k pobytu v KUDYKAMPUSu.

Ostatní aktivity si plánují a realizují účastníci dle domluvy a toho, co aktuálně potřebují. K dispozici je řada odborníků, podporovatelů projektu, kteří přislíbili darovat svůj čas ve prospěch účastníků, v případě, že to bude oboum stranám dávat smysl.

KUDYKAMPUS bude zpočátku realizován ve tříměsíčních modulech. Kolik modulů absolvovat, a jak si je rozložit v čase, je na uvážení každého z účastníků.

KUDYKAMPUS si nedává za cíl kohokoli cokoli naučit. Tuto motivaci musí mít každý účastník sám. KUDYKAMPUS poskytne jen prostor. Sám o sobě potřeby účastníků nevytváří. Je jim zcela k dispozici.

 

1. Dlouhodobý experiment – Univerzita ve výstavbě

KUDYKAMPUS – jako zárodek budoucí Univerzity – je experiment. Má však od začátku všechny její kvality, které jsme popsali v předchozím textu. Společnou praxí pro všechny je tedy práce na vývoji UNIVERSA.

2. Organizace KUDYKAMPUSU

Začínáme s modulovou strukturou typu HOP ON – HOP OFF. Účastníci se hlásí na jeden či více tříměsíčních modulů tak, jak se jim to hodí časově. Každý modul je samostatný a zcela plnohodnotný. Po jeho ukončení nebo s určitým časovým odstupem se může ukázat jiná potřeba, jiný důvod, aby účastník zase do KUDYKAMPUSu vstoupil.

KUDYKAMPUS může být vhodným systémovým doplňkem studia na kterékoli univerzitě, včetně univerzit života?.

Základem každého modulu je skupinová práce s facilitátory a kouči v rozsahu cca 50 hodin. Kouči jsou kvalifikováni pro práci se skupinou ve formě řízené „diskuze“, konstelací nebo propojování těla a mysli. Budou poskytovat i konzultace jednotlivcům, podle individuální domluvy.

„Povinnou“ součástí modulu je souběžná praxe (projekt, zaměstnání, konkrétní kroky k realizaci vlastního záměru, cvičení, výzkum, experiment a další). Otázku, jakou praxi si zvolit si může každý účastník vyjasnit na specializovaném semináři.

Doplňkem je skupinová práce, kterou si organizuje sama skupina v různých módech: networkingová setkání, semináře, vzájemná pomoc v projektech, přednášky atd.

Human Gallery sdružuje podporovatele projektu KUDYKAMPUS, výrazné osobnosti v oblasti podnikání, neziskovém sektoru, IT, (sebe)vzdělávání, poradenství nebo umění. Jejich podpora spočívá nejen ve spolufinancování KUDYKAMPUSu, ale i v přímém zapojení. Rozhodli se totiž část svého času věnovat účastníkům KUDYKAMPUSu. Bude se tak dít na vyžádání účastníků s tím, že podporovatelé se sami v každém konkrétním případě rozhodnou, čeho a v jakém rozsahu se zúčastní.

3. Financování KUDYKAMPUSU a Fund4Future

Projekt budoucí univerzity je financován ze soukromých zdrojů. Účastníci KUDYKAMPUSu tedy hradí pouze zhruba 50 % celkových nákladů. Účastnický poplatek činí pro roky 2018 a 2019 2.500 Kč za měsíc, tj 7.500 Kč za celý tříměsíční modul. Poplatek je v takové výši, aby nepředstavoval zásadní překážku ke vstupu, ale na druhé straně byl motivací rozmyslet si, jak ho co nejlépe využít.

Účastníkům, kteří nemají dostatek vlastních prostředků, je k dispozici interní crowdfundingový nástroj k financování účasti v KUDYKAMPUSu – Fund4Future (F4F). Ten se v budoucnu stane crowdfundingovým portálem sbírajícím prostředky na start provozu budoucí univerzity Universum.

4. Certifikáty

Jak jsme již psali výše, KUDYKAPUS je hrdě sebecertifikovaný a standardně žádné certifikáty v jeho rámci nevydáváme. S radostí ovšem dokument o absolvování, budete-li chtít nebo potřebovat, podepíšeme.

Cc/Školník/6.11.2018